Privacyverklaring

Via het aanmeld- en contactformulier van onze website www.stichtingwuwei.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en per e-mail aan ons doorgestuurd. Stichting WuWei acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bij het invullen van ons aanmeld- en contactformulier, verstrekt u persoonsgegevens, die vervolgens per email in ons eigen systeem terecht komen. Ook kunt u zich via de website inschrijven voor een nieuwsbrief.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (bij het invullen van ons aanmeld- of contactformulier of inschrijven voor de nieuwsbrief):

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van aanmeldingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via het contactformulier.

Bewaartermijn

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of dit wettelijk gezien noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de belastingdienst

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u per mail bij ons indienen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@stichtingwuwei.nl.

Stichting WuWei

Copernicuslaan 34
5251 ZC Vlijmen

info@stichtingwuwei.nl
06-50807558

\